2022-04-11

Normalstadga för lokalförening inom Riksförbundet Attention

§1 Föreningens namn

Lokalföreningens namn är Attention Jönköping lokalförening inom Riksförbundet Attention intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” och verkar inom ramen för Riksförbundets stadgar, samt namnges så att medlemmarna förstår var verksamheten bedrivs.

§2 Lokalföreningens ändamål är

Lokalföreningens uppgift, inom sitt område är

 • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.
 • Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlems nära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.

§3 Obundenhet

Lokalföreningen är en demokratiskt uppbyggd ideell förening som skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§4 Medlemskap

Medlem i lokalföreningen är enskild person som betalat avgift till och registrerats av förbundet. Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar och icke-medlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på förbundsstämman. 

Medlemmar i lokalföreningen kan vara:

Barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom till exempel problem inom områden som motorik, automatisering, uppmärksamhet/koncentration, perception, aktivitets kontroll, minne, språk och inlärning (dyslexi/dyskalkyli) m.m.

Anhöriga till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Yrkesverksamma inom området.

Andra intresserade.

Medlemmar med ovanstående funktionsnedsättning och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen, vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar.

§5 Beslutande organ

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som har att verka som lokalföreningens verkställande organ.

Lokalföreningen kan inom sig utse olika arbetsgrupper. Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§6 Årsmöte

Lokalföreningens årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Om föreningen beslutat om 2-åriga beslutsperioder, ska årsmöte hållas senast den 31 mars vartannat år.

Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg via epost till medlem som anmält sådan, annars via brev. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar. Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som varit medlem i lokalföreningen minst en månad före mötet. 

Om omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift (målsman tar på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret). Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör och ordförande ska vara fyllda 18 år.

Röstning med fullmakt är inte tillåten men däremot kan medlem vara med per distans via telefon eller digitalt möte. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt.  Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning inklusive revisionsberättelse, verksamhetsplan m.m. sänds snarast till riksförbundets kansli.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av styrelse Ordförande för två år

Övriga styrelseledamöter för två år

Suppleanter till styrelsen för ett år Eventuella fyllnadsval

 1. val av en revisor och en revisorssuppleant
 2. val av minst två ledamöter till valberedning
 3. övriga val

§7 Föreningens styrelse och förvaltning

Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar. 

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på medlemsgruppernas fördelning,

samt bestå av ordförande och minst fyra ledamöter och två suppleanter. För att kunna väljas till styrelsen, ska den föreslagna ledamoten ha varit medlem minst en månad före årsmötet. Detsamma gäller förtroendevalda till valberedning och verksamhetsrevision. 

Mandattiden för ordförande och för de ordinarie ledamöterna två år. De tillsätts växelvis. Eventuella suppleanters mandattid är ett år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare samt representanter i olika organ. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut samt fatta beslut i brådskande ärenden.

 • 8 Firmatecknare

 Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen därtill utser.

§9 Förberedande av val

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst två ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga nomineringar och förbereda samtliga vid årsmötet förekommande val.

§10 Medlemsavgift

Riksförbundet beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas.

Riksförbundet hanterar föreningens medlemsregister. Avgiften är indelad i huvudmedlemskap samt familjemedlemskap för personer i samma hushåll. Huvudmedlemmar och familjemedlemmar är medlemmar på samma villkor och är valbara till uppdrag inom förbundet.

§11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst två tredjedels (2/3) majoritet.

§12 Extra årsmöte

Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar.

§13 Vilande lokalförening

En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom beslut på föreningens årsmöte, eller av föreningens styrelse. Förenings tillgångar ska under viloperioden förvaltas av riksförbundet. Inom 1 år som vilande förening ska beslut tas av förbundsstyrelsen att föreningen kan bli aktiv igen eller om den ska upplösas. 

Föreningen förklaras automatiskt vilande om årsmötet inte genomförts innan 30 juni.

§14 Upplösning

För beslut om upplösning av lokalföreningen på annat sätt än i enlighet med §13 eller tvångsmässigt p g a likvidation eller konkurs, fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, förbundet för att användas i det lokala arbetet.

§15 Uteslutning – Avstängning

Moment 1

Styrelsen har rätt att föreslå uteslutning av medlem som allvarligt och påtagligt motverkar föreningens ändamål.

Moment 2

Styrelsen har rätt att föreslå att förtroendevald som allvarligt och påtagligt bryter mot föreningens etiska riktlinjer stängs av från förtroendeuppdrag under en period på maximalt 2 år.

Fråga om uteslutning eller avstängning ska föregås av en dialog med den berörde medlemmen. Där ska medlemmen få ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet eller rätten till förtroendeuppdrag ifrågasätts och ges tillfälle att inom 14 dagar yttra sig ang. förslaget. I beslutet ska skälen för åtgärden redovisas. Beslutet ska skriftligen meddelas den berörde inom en vecka efter beslutet.

Moment 3

Beslutet om ovanstående fattas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd förening och träder i kraft med omedelbar verkan.