Attention Jönköpings lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att sprida kunskap om NPF och skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.

Att vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser och att skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med NPF. Samt att öka kunskap och förståelse kring NPF.